Ocena satysfakcji użytkowników z usług bibliotecznych Biblioteki Głównej WAT

 

Szanowna/y/ Pani/e/,

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników.

 

I. Metryczka

Status użytkownika:

pracownik naukowo-dydaktyczny

student

słuchacz studiów doktoranckich

słuchacz studiów podyplomowych

uczestnik kursów dokształcających

inny

Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?

raz w tygodniu

przynajmniej raz w miesiącu

przynajmniej raz na pół roku

korzystam sporadycznie (rzadziej niż raz w roku)

II. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj BG WAT?

Proszę uwzględnić zarówno obecność w siedzibie biblioteki, jak i odwiedzanie strony internetowej.

(Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).

korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece

korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu

korzystam z sal nauki indywidualnej

korzystam z kabin do nauki indywidualnej w Czytelni

korzystam z norm on-line w Czytelni

wypożyczam zbiory do domu (Wypożyczalnia Akademicka)

wypożyczam zbiory do domu (Wypożyczalnia Beletrystyki)

korzystam z informacji zamieszczonych na stronie internetowej biblioteki

korzystam z zasobów elektronicznych (bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)

korzystam z usług oferowanych przez bibliotekę typu: Zapytaj bibliotekarza, Płatności on-line

poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)

korzystam z Systemu Wypożyczeń Warszawskich

korzystam z wypożyczeń międzybibliotecznych

uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki)

uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę (np. wystawach)

III. Jak Pan/Pani ocenia:

(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pan/Pani nie korzysta z danej usługi proszę wybrać opcję „ND - Nie dotyczy”).

LOKAL I ORGANIZACJA

1

2

3

4

5

ND

1

Warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki
(umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)

2

Czytelność oznakowania oraz dokładność umieszczenia książek na półkach

3

Godziny otwarcia biblioteki

PRACOWNICY

1

Kultura obsługi
(życzliwość, nastawienie, pomoc)

2

Kompetencje

3

Zaangażowanie

ZASOBY BIBLIOTECZNE (kompletność, liczba egz.)

1

Zasoby tradycyjne

a) książki

b) czasopisma

2

Zasoby elektroniczne

a) bazy danych

b) czasopisma elektroniczne

c) książki elektroniczne

d) normy on-line

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1

Czas realizacji zamówienia

2

Liczba egzemplarzy

3

Okres wypożyczeń

USŁUGI INFOMACYJNE

ZDALNE USŁUGI BIBLIOTECZNE

1

Multiwyszukiwarka Primo

2

Zapytaj bibliotekarza

3

Zamawianie kopii

4

Płatności on-line

5

Zaproponuj kupno książki

INNE USŁUGI

1

Informatorium

2

Całodobowa, elektroniczna, samoobsługowa wrzutnia książek

3

Stanowisko dla osób słabowidzących

4

Wypożyczenia międzybiblioteczne

5

System Wypożyczeń Warszawskich

6

Leżaki przed biblioteką

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA KULTURALNA

WITRYNA i SOCIAL MEDIA

1

Strona www

a) aktualność

b) czytelność

c) łatwość wyszukiwania informacji

d) przejrzystość

2

Facebook

3

Blog

4

Instagram

IV. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych?

(wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”).

1 2 3 4 5

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Źródło: Ankieta została opracowana na podstawie ankiety: Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek.
Dostępny w: http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/A4kolumny_bib_nauk.pdf [data dostępu: 08.03.2015].