Regulamin Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych

 1. Prawo do korzystania z Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych Biblioteki WAT mają pracownicy i studenci WAT oraz inne osoby legitymujące się dowodem tożsamości.
 2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:
  1. zostawić w szatni okrycia wierzchnie, torebki, teczki itp.,
  2. zarejestrować swoje odwiedziny poprzez przyłożenie przepustki, legitymacji lub innego dokumentu elektronicznego do czytnika kart,
  3. okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały biblioteczne.
 3. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do Czytelni osób nie przestrzegających wyżej wymienionych zasad. W razie wniesienia do czytelni torby, dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie jej zawartości przed opuszczeniem sali.
 4. W Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych korzysta się na miejscu z:
  1. czasopism bieżących,
  2. czasopism z lat ubiegłych (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania dyżurnemu bibliotekarzowi),
  3. dokumentów elektronicznych, baz danych, do których dostęp zapewnia Biblioteka Główna WAT.
 5. Czasopisma z bieżącego roku stanowią zbiory podręczne i są udostępniane w Czytelni w drodze wolnego dostępu do półek.
 6. Aby skorzystać z czasopism archiwalnych, przechowywanych w Magazynie, należy złożyć u dyżurnego bibliotekarza ustne zamówienie. Realizacja zamówionych materiałów następuje w ciągu 30 minut. Przechowuje się je w Czytelni przez 7 dni od daty złożenia zamówienia lub dłużej, na życzenie Użytkownika.
 7. Czasopisma wydane po 1994 roku można wypożyczyć krótkoterminowo (najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki) na noc lub weekendowo. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 zeszytów czasopism. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia. Zwrot materiałów wypożyczonych krótkoterminowo musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę po otwarciu Czytelni w następnym dniu roboczym. Nieterminowy zwrot materiałów czytelnianych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz:.Opłaty »)
 8. Zeskanowane w Czytelni materiały można zapisać na własny nośnik elektroniczny.
 9. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody, zgodnie z potrzebami Biblioteki. Decyzję o sposobie naprawienia szkody podejmuje kierownik Oddziału Udostępniania.
 10. W czytelniach obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni wykorzystywanych materiałów bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 11. Zabrania się instalowania w komputerach znajdujących się w Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobieranego przez Internet.
 12. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, przełączanie lub odłączanie poszczególnych elementów.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.
 14. Po zakończeniu sesji należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez Użytkownika na komputerze zostaną kasowane.
 15. Pobrane z Internetu sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto ftp lub zapisać je na własny nośnik informacji. Prywatne nośniki pamięci mogą być sprawdzane przez dyżurnego bibliotekarza pod kątem obecności wirusów komputerowych.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sesje na sprzęcie bibliotecznym są monitorowane.
 17. Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
 18. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika Oddziału Udostępniania.
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 grudnia 2017 14:33
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa