Regulamin systemu biblioteczno - informacyjnego

Zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 6/WAT/ 2014 z dnia 30 stycznia 2014r.

§ 1

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego działa system biblioteczno-informacyjny, który w swoim funkcjonowaniu kieruje się postanowieniami Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego - zwanego dalej Statutem z dnia 3 września 2012 r., ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 35, poz. 297)

§ 2

Podstawowym zadaniem systemu biblioteczno - informacyjnego Akademii jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów drukowanych, elektronicznych oraz innych źródeł informacji, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. Do zadań Biblioteki należy także prowadzenie prac bibliograficzno-dydaktycznych, badawczych oraz organizacja i prowadzenie informacji naukowo - technicznej.

§ 3

Swoje podstawowe zadanie system biblioteczno - informacyjny realizuje poprzez:

 • stwarzanie warunków do studiowania i szkolenia, pracy naukowej i dydaktycznej przez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, magazynowanie i konserwację zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • zapewnienie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej;
 • bieżącą rejestrację i upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Akademii;
 • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników WAT w tym tworzenie repozytorium tekstów naukowych powstałych w WAT;
 • szkolenie studentów w zakresie przysposobienia bibliotecznego, informacji naukowej i systemów informacyjnych oraz szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych baz danych;
 • badanie satysfakcji użytkowników;
 • dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej.

§ 4

System biblioteczno-informacyjny Wojskowej Akademii Technicznej składa się z Biblioteki Głównej oraz powoływanych w miarę potrzeb bibliotek specjalistycznych, funkcjonujących w innych jednostkach organizacyjnych Akademii, tworzonych, znoszonych i przekształcanych na zasadach określanych w Statucie.

§ 5

 1. System biblioteczno-informacyjny Akademii nadzoruje prorektor właściwy ds. naukowych, a Biblioteką Główną kieruje dyrektor Biblioteki Głównej, powoływany na zasadach określonych Statutem, który nadzoruję również pracę bibliotek specjalistycznych.

 2. Działalność systemu biblioteczno- informacyjnego koordynuje Dyrektor Biblioteki Gł.

  Do kompetencji dyrektora Biblioteki Gł. WAT należy w szczególności:

  • określenie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac;
  • opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego Biblioteki i nadzór nad jego realizacją;
  • kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej Biblioteki;
  • sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
  • reprezentowanie Biblioteki Gł. w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Akademii;
  • składanie Radzie Bibliotecznej corocznego sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego.

§ 6

Dyrektor Biblioteki Głównej składa rektorowi, po pozytywnej opinii Rady Bibliotecznej, roczne sprawozdanie z działalności biblioteki.

§ 7

Na czas nieobecności dyrektora Biblioteki Głównej jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca, a w szczególnych przypadkach wyznaczony przez dyrektora inny pracownik Biblioteki Głównej.

§ 8

 1. Biblioteka Główna składa się z następujących jednostek organizacyjnych:
  • Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
  • Oddziału Udostępniania Zbiorów;
  • Oddziału Informacji Naukowej;
  • Sekcji Techniczno-Informacyjnej;
  • Sekcji Administracyjnej Biblioteki Głównej WAT.
 2. W oddziałach Biblioteki Głównej mogą być tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w zależności od bieżących potrzeb.
 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 tworzy, przekształca i znosi rektor Akademii na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej lub z własnej inicjatywy.

§ 9

Biblioteka specjalistyczna składa się z jednostek organizacyjnych, tworzonych, znoszonych i przekształcanych w zależności od potrzeb, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

§ 10

 1. Z zasobów, źródeł informacji i usług systemu biblioteczno - informacyjnego Akademii mogą korzystać:
  • studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów WAT;
  • kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy WAT;
  • biblioteki szkół wyższych i instytucji naukowych w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • inne osoby na zasadach określonych w regulaminie udostępniania zbiorów i źródeł informacji.
 2. Korzystanie z zasobów, źródeł informacji i systemu biblioteczno -informacyjnego na miejscu jest ogólnie dostępne i wymaga jedynie okazania dowodu tożsamości.
 3. Zasady udostępniania zgromadzonych zbiorów i źródeł informacji określa regulamin, którego projekt opracowuje dyrektor Biblioteki Głównej, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną zatwierdza prorektor właściwy do spraw naukowych w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw kształcenia.
 4. Niektóre usługi bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą być odpłatne. Opłaty mogą być pobierane:
  • za usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne (do wysokości kosztów wykonania usługi);
  • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
  • za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
 5. Wysokość pobieranych opłat, o których mowa w ust. 4 oraz zasady ich regulowania ustala rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

§ 11

Działalność finansowa Biblioteki Głównej jest prowadzona na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów finansowych w Akademii w ramach środków pochodzących z:

 • dotacji budżetowej Akademii;
 • wpływów z innych źródeł uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością Biblioteki Głównej.

Postanowienia Końcowe Regulaminu Biblioteki Głównej WAT

 1. Użytkownicy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki, szanowania wypożyczonych dzieł i mienia biblioteki oraz respektowania ogólnie przyjętych i zasad współżycia społecznego
 2. Wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością bibliotek poza ich teren bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności jest zakazane i może skutkować zawieszeniem czytelnika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług bibliotek, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.
 3. W celu przechowywania rzeczy osobistych, biblioteka udostępnia zamykane szafki, których zawartość musi zostać opróżniona przez użytkownika do godziny zamknięcia biblioteki. W przypadku zajmowania szafki po zamknięciu biblioteki, w celu zachowania bezpieczeństwa obiektu, biblioteka zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia szafki i obciążenia użytkownika opłatą za wymianę zamka. Zawartość szafki zostanie zdeponowana u dyrektora biblioteki. Osoba odbierająca rzeczy musi je dokładnie opisać i potwierdzić ich odbiór w protokole otwarcia szafki.
 4. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 5. Rada Biblioteczna może dokonać zmian w REGULAMINIE BIBLIOTEKI GŁ. WAT, stosując zapis zmian w aneksie do Regulaminu.
 6. Uwagi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Głównej.
 7. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Głównej.

ANEKS do Regulaminu podpisany przez prorektora ds. naukowych 21 lutego 2014 r.

Ustalenia dotyczące zasad naliczenia opłat za materiały zagubione lub zniszczone:

 • Przyjmuje się zasadę przyjęcia egzemplarza w zamian za egzemplarz zagubiony lub zniszczony. Jeśli nie jest możliwe kupienie tego samego tytułu, proponuje się przekazanie w zamian nowej książki (inny tytuł), wskazanej przez Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przyjęcie książki używanej, jeśli w opinii Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów jest cenna dla zasilenia zasobu bibliotecznego. W sytuacjach spornych decyduje Dyrektor Biblioteki Głównej.
 • Książki wydane w ostatnich pięciu latach - do ceny z inwentarza Biblioteki Głównej dolicza się 20%;
 • Dla książek starszych wydań nie mniej niż 50 zł;
 • Zagubione broszury wycenia się nie mniej niż 25 zł.
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 grudnia 2017 14:15
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI