logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

Zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 127/WAT/ 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

System biblioteczno-informacyjny w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, działa zgodnie z postanowieniami Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława Dąbrowskiego, zwanego dalej Statutem, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.)

§ 2

System biblioteczno-informacyjny Wojskowej Akademii Technicznej składa się z Biblioteki Głównej oraz powoływanych w miarę potrzeb, bibliotek specjalistycznych, funkcjonujących w innych jednostkach organizacyjnych Akademii, tworzonych, znoszonych i przekształcanych na zasadach określanych w Statucie.

§ 3

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem normatywnym całego systemu biblioteczno-informacyjnego, zwanego dalej Biblioteką, który ustala organizację Biblioteki, oraz  zakresy działania jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład.

§ 4

Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii jest Biblioteka Główna.

Cele i zadania Biblioteki

§ 5

Do zadań Biblioteki w szczególności należy:

 1. zapewnienie warunków do studiowania, szkolenia, pracy naukowej i dydaktycznej przez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, magazynowanie i konserwację zbiorów drukowanych, elektronicznych oraz innych źródeł informacji, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego Akademii i obsługi badań naukowych;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej;
 3. zapewnienie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej;
 4. bieżąca rejestracja i upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Akademii;
 5. dokumentowanie dorobku naukowego pracowników WAT, w tym tworzenie bazy bibliograficznej i repozytorium tekstów naukowych powstałych w WAT;
 6. szkolenie użytkowników w zakresie przysposobienia bibliotecznego, informacji naukowej i systemów informacyjnych oraz szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych baz danych;
 7. promocja zbiorów i usług Biblioteki;
 8. badanie satysfakcji użytkowników;
 9. dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej;
 10. współpraca z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 11. prowadzenie działalności administracyjnej oraz gospodarki finansowej związanej z funkcjonowaniem Biblioteki.

Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. W skład Biblioteki mogą wchodzić oddziały, sekcje, czytelnie, wypożyczalnie i inne jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań Biblioteki, w tym samodzielne stanowiska organizacyjne, oraz biblioteki specjalistyczne.
 2. W oddziałach Biblioteki Głównej mogą być tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w zależności od bieżących potrzeb.
 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor (w drodze zarządzenia) na wniosek Dyrektora Biblioteki (składany poprzez Prorektora ds. naukowych) zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 4. W celu realizacji ściśle określonych zadań, wykraczających poza zakres działania jednego oddziału, Dyrektor Biblioteki może powoływać na czas określony zespoły międzyoddziałowe, komisje stałe lub doraźne.
 5. Jednostki organizacyjne Biblioteki zobowiązane są do współpracy i współdziałania w realizacji zadań.
 6. Zadania jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej, zatwierdzony przez rektora, po zaopiniowaniu przez Rade Biblioteczną. 
 7. Biblioteka specjalistyczna składa się z jednostek organizacyjnych tworzonych, znoszonych i przekształcanych w zależności od potrzeb, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

Zarządzanie biblioteką

§ 7

 1. Nadzór na Biblioteką sprawuje Prorektor ds. naukowych.
 2. Biblioteką kieruje, powoływany na zasadach określonych Statutem, Dyrektor Biblioteki Głównej.
 3. Do kompetencji Dyrektora Biblioteki Głównej należy w szczególności:
  1. określenie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac;
  2. opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego Biblioteki i nadzór nad jego realizacją;
  3. kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej Biblioteki;
  4. sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
  5. reprezentowanie Biblioteki w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Akademii;
  6. składanie Rektorowi, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną, corocznego sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego.
 1. Na czas nieobecności Dyrektora Biblioteki Głównej jego obowiązki pełni zastępca dyrektora, a w szczególnych przypadkach wyznaczony przez Dyrektora inny pracownik Biblioteki Głównej.

§ 8

Działalność finansowa Biblioteki Głównej jest prowadzona na podstawie przepisów finansowych ogólnie obowiązujących w Akademii w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji budżetowej Akademii;
 2. wpływów z innych źródeł uzyskiwanych w związku z działalnością prowadzoną przez Bibliotekę Główną.

Użytkownicy Biblioteki i zasady udostępniania

§ 9

 1. Użytkownikami Biblioteki Głównej są:
  1. studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów WAT;
  2. pracownicy WAT;
  3. biblioteki szkół wyższych i instytucji naukowych w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. osoby spoza Akademii - na zasadach określonych w regulaminie udostępniania zbiorów i źródeł informacji.
 2. Korzystanie z zasobów, źródeł informacji i systemu biblioteczno-informacyjnego na miejscu jest ogólnodostępne.
 3. Zasady udostępniania zgromadzonych zbiorów i źródeł informacji określają regulaminy wewnętrzne, których projekty opracowuje Dyrektor Biblioteki Głównej, a, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną, zatwierdza Prorektor ds. naukowych.
 4. Niektóre usługi bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą być odpłatne. Opłaty mogą być pobierane:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne (do wysokości kosztów wykonania usługi);
  2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
  3. za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  4. za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 5. Wysokość pobieranych opłat, o których mowa w ust. 4 oraz zasady ich regulowania ustala Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 6. Użytkownicy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki, szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i mienia biblioteki oraz respektowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 7. Wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki poza jej teren bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności jest zabronione i może skutkować zawieszeniem czytelnika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług biblioteki, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.

Postanowienia Końcowe

§ 10

 1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Senat WAT.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy aneksu.
 3. Aneks wprowadzany jest na tych samych zasadach co Regulamin.
 4. Uwagi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Głównej.

 

 

 

Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:40
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek