logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 1. Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej (BGł) wypożycza w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej zbiory własne bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 2. Dla uprawnionych użytkowników BGł sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek zamiejscowych, krajowych i zagranicznych. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii możliwe jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek miejscowych.

I. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BGł mają wszystkie biblioteki krajowe i zagraniczne. Przy wypożyczaniu międzybibliotecznym respektuje się zamówienia instytucjonalne, złożone na rewersach, pocztą elektroniczną lub faksem, oraz za pomocą formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej BGł.
 2. Biblioteka/Instytucja potwierdza znajomość i przyjmuje do wiadomości warunki Regulaminu Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG WAT (Link: Regulamin, dostępny na stronie internetowej BGł) podczas realizacji pierwszego w roku kalendarzowym zamówienia na wydawnictwa zwarte.
 3. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  1. materiały biblioteczne wydane przed 1945 r.
  2. słowniki i encyklopedie,
  3. egzemplarze archiwalne,
  4. zbiory specjalne tj. normy, mapy, opisy patentowe itp.,
  5. wydawnictwa zastrzeżone,
  6. sprawozdania z prac naukowo-badawczych,
  7. zbiory beletrystyczne.
 4. Rozprawy doktorskie wypożycza się wyłącznie za zgodą autora pracy.
 5. Biblioteka Główna WAT wypożycza jednorazowo do 10 woluminów na okres 60 dni (liczony od daty wysłania do daty zwrotu materiałów). Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w określonych przypadkach może być przedłużony.
 6. Biblioteka Główna WAT każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.
 7. Zamówienie powinno zawierać:
  1. dokładny i pełny opis bibliograficzny zamawianej pozycji (nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, numer wydania, a w przypadku artykułu z czasopisma nr zeszytu i zakres stron),
  2. pełną nazwę Biblioteki/Instytucji zamawiającej, dokładny adres, datę oraz podpis, a także dane kontaktowe osoby upoważnionej.
 8. Biblioteka/Instytucja zamawiająca jest zobowiązana:
  1. potwierdzić pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub faksem odbiór przesyłki natychmiast po jej otrzymaniu,
  2. powiadomić Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, jeżeli w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o wysłaniu nie otrzymała przesyłki.
 9. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe odbywa się na prawach wzajemności. Biblioteka/Instytucja wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne, udostępnia je tylko na miejscu, w czytelniach.
 10. W przypadku utraty wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia Biblioteka/Instytucja zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o zaistniałym fakcie BGł oraz ich odkupienia lub zapłacenia równowartości, wg wyceny dokonanej przez Komisję zarządzania zasobem bibliotecznym BGł, w terminie 14 dni od daty zaistnienia szkody.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia BGł informuje o tym Bibliotekę/Instytucję zamawiającą, a otrzymane rewersy odsyła Zamawiającemu lub niszczy komisyjnie.
 12. Koszt wysłania drogą pocztową zamówionych dokumentów pokrywa BGł, natomiast koszty przesyłki zwrotnej – Biblioteka/Instytucja zamawiająca.
 13. Materiały dostępne w licencjonowanych bazach danych BGł udostępniane są na zasadach zawartych w Warunkach udostępniania licencjonowanych baz danych w Bibliotece Głównej WAT.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie przekazanych materiałów niezgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. SPROWADZANIE MATERIAŁÓW do Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

 1. Uprawnienia do złożenia zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej Biblioteki/Instytucji posiadają pracownicy naukowodydaktyczni Akademii oraz doktoranci WAT, posiadający aktywne konto biblioteczne.
 2. Z bibliotek zamiejscowych, krajowych lub zagranicznych, sprowadza się wyłącznie materiały niedostępne w BGł.
 3. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z zamiejscowych bibliotek krajowych lub zagranicznych można złożyć bezpośrednio w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza umieszczonego na stronie internetowej BGł.
 4. Zamówienie powinno zawierać:
  1. dokładny i pełny opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji (nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, numer wydania, a w przypadku artykułu z czasopisma nr zeszytu i zakres stron), a także preferowaną formę dokumentu, oraz przybliżoną datę ważności zamówienia.
  2. dokładne dane kontraktowe Zamawiającego (nazwisko, imię, status na uczelni, nr dokumentu uprawniającego, e-mail, nr telefonu).
 5. Z bibliotek krajowych spoza Warszawy sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach warszawskich. Do bibliotek warszawskich, z którymi BGł zawarła stosowne umowy, wydaje się rewersy międzybiblioteczne.
 6. Jednorazowo Zamawiający może otrzymać 3 rewersy międzybiblioteczne. Rewers wydawany jest do konkretnej Biblioteki/Instytucji.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do starannego wypełnienia rewersów w obecności bibliotekarza. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może otrzymać rewersy "in blanco". Rewers jest ważny 60 dni od daty wystawienia.
 8. Rewers powinien być bezwzględnie zwrócony do Wypożyczalni Międzybibliotecznej niezwłocznie po jego otrzymaniu z Biblioteki/Instytucji wypożyczającej materiały lub po upływie terminu jego ważności, nawet jeśli nie został wykorzystany.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Biblioteki/Instytucji, z której wypożycza materiały biblioteczne, a w szczególności terminu ich zwrotu.
 10. Książki wypożyczone z innych bibliotek poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BGł przedłużane są tylko w uzasadnionych przypadkach. O chęci przedłużenia terminu zwrotu książki wypożyczający jest zobowiązany powiadomić BGł, najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem zwrotu. BGł nie gwarantuje możliwości przedłużenia wypożyczenia.
 11. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z wypożyczonych materiałów (zagubienie, zniszczenie itp.), zgodnie z Regulaminem Biblioteki/Instytucji wypożyczającej.
 12. Biblioteka Główna WAT może, w trybie pilnym, zażądać od czytelnika zwrotu materiałów wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 13. Z bibliotek zagranicznych sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach krajowych.
 14. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii, w ramach prac naukowobadawczych, mogą bezpłatnie zamówić sprowadzenie płatnych materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych do 4 pozycji bibliograficznych rocznie. W przypadku przekroczenia tej liczby zobowiązani są do pokrycia kosztów sprowadzenia materiałów, zgodnie z wyceną Biblioteki/ Instytucji wypożyczającej.
 15. Doktoranci zobowiązani są do poniesienia kosztów w/w świadczonej usługi, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty » )
 16. Sprowadzone z innych bibliotek dokumenty oryginalne udostępniane są wyłącznie w Czytelni BGł. Forma udostępnienia otrzymanych materiałów może być uzależniona od wymagań biblioteki realizującej zamówienie.
 17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:40
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek